Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
Kategorie
Cennik
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Producenci
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest

 online.
Regulamin
Regulamin Sklepu
www.kamapoznan.pl

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.kamapoznan.pl W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów
(składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest FUH ROBEX Robert Michalak z siedzibą w 60-479 Poznań ul, Strzeszyńska 239 D, o numerze NIP: 9720020573 dalej zwanym „Sprzedającym”.
      Wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu wydanym przez  Prezydenta Miasta Poznania
    Adres poczty elektronicznej - robert@kamapoznan.pl
    Nr telefonu kontaktowego - 509 492 700
    Sklep internetowy kamapoznan.pl działa w domenie www.kamapoznan.pl


Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

§6 Postanowienie Końcowe
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, podane ceny są cenami brutto w walucie polskiej. Produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną i kosztami wysyłki stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży.         

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze     wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie

2.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania
z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie
z Serwisu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

1.    Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.    W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera     pozycje do koszyka
3.    Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez     Użytkownika.
4.    Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
5.    Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury     elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku     zobowiązany jest wskazać  w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
6.    Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres lub odbioru osobistego z naszego magazynu przy ul. Strzeszyńskiej 37 w Poznaniu po uprzednim powiadomieniu. Towar starannie pakujemy i zabezpieczamy, stan przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera w chwili odbioru, jeżeli przesyłka jest uszkodzona kurier spisuje formularz szkody, prosimy również w trybie pilnym powiadomić sprzedającego o zaistniałej sytuacji ponieważ proces reklamacyjny wobec firmy spedycyjnej może być rozpoczęty tylko po dostarczeniu przez konsumenta Protokołu Szkody.
7.    W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.
8.    Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
9.    Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: biuro@kamapoznan.pl
     Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
10.    Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.
11.    Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12.    Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
13.    Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
14.    Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
15.    Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1.    W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: robert@kamapoznan.pl

2.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
·    imię i nazwisko
·    adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
·    przedmiot reklamacji
·    przyczynę reklamacji
·    podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)


3.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

4.    O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

5.    W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe -  obniżenia ceny.


6.    Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1.    Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane     osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być     przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji     złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności     dostępnej pod adresem www.kamapoznan/PolitykaPrywatności.pl

 
§6 Postanowienie Końcowe

1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin

2.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

3.    Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
Powrót
Kontakt
GSM
509 492 700
Godziny działania sklepu
od 9:00 do 18:00 pon - piątek
Informacje
Logowanie
Płatności Online
Platnosci.pl
Ankieta
Czy prezentowana strona jest dla Państwa wystarczająco czytelna?
TAK
NIE
27 luty 2021
4091895 wywołań od 12 wrzesień 2010
Copyright © 2010 oscGold